เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตรและการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 2564/2021

เงินสงเคราะห์บุตร คือเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม  ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนนจากรัฐบาลให้สามารถรับเงินพร้อมกดเงินแบบไม่ใช้บัตรได้ สำหรับเด็กแรกเกิดไปสูงสุดที่ 6 ปีบริบูรณ์ โดยจะได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องเป็นบุตรโดยชอบทางกฏหมายของผู้ประกันตน โดยบุตรที่จะได้เงินอุดหนุนรัฐบาลจะไม่รวมบุตรบุญธรรม หรือแม้แต่บุตรที่ผู้ประกันตนได้ทำการยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นไปแล้ว ในช่วงอายุที่กำหนด  

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 2564/2021

เงินสงเคราะห์บุตร ใครสามารถจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้

 1. ผู้ที่สามารถจะใช้สิทธิ์รับเงินเลี้ยงดูบุตรได้และไม่อยากไปทำการยืมเงินผ่านแอปต่างๆ จะต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 และมาตรา 39 
 2. โดยจะได้เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม หรือเป็นการรับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนเข้าบัญชีเดือนละ  800 บาทต่อบุตร 1 คน 
 3. โดยผู้ประกันตนจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
 4. ตามที่กล่าวไปแล้วว่าจะต้องเป็นบุตรที่เกิดจากผู้ประกันตน และไม่ใช่บุตรบุญธรรม รวมทั้งถูกยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 
 5. ในการใช้สิทธิ์สมัครเงินอุดหนุนบุตรหรือการได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทน สำหรับมารดาผู้ประกันตนจะได้รับครั้งละไม่เกิน 3 คน ซึ่งหากเกินจากนี้สามารถให้บิดาผู้ประประกันตนสามารถใช้สิทธิ์ในบุตรคนที่ 4 ขึ้นไปได้ โดยจะต้องมีเอกสารสำคัญยืนยันว่าเป็นบิดา เช่น ใบจดทะเบียนสมรส สูติบัตรที่มีชื่อบิดาตรงกับใบจดทะเบียนสมรส เป็นต้น
 6. โดยสิทธิ์ที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมตั้งแต่แรกเกิดไปจนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์

เงินสงเคราะห์บุตรกับการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์

 1. ให้เข้าที่เว็บไซต์ประกันสังคมเพื่อทำการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน
 2. จากนั้นให้กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ประกันตน และให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิดเพื่อลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร ซึ่งจะต้องรอเอกสารใบสูติบัตร เพื่อให้ได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กนั่นเอง
 3. จากนั้นให้เลือกลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ยื่นสงเคราะห์บุตรประกันสังคมใช้งานผ่านบริการเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้เลย
 4. จากนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
 5. เมื่อข้อมูลครบแล้ว ให้กดบันทึก
 6. จากนั้นจะได้รหัสผู้ใช้ รวมทั้งรหัสผ่าน ซึ่งสามารถจะเข้าสู่ระบบได้เลย เพื่อใช้ในการเช็คสถานะต่าง ๆ รวมไปถึงเงินค่าเลี้ยงดูบุตร

เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อไร

 1. ถ้าบุตรของผู้ประกันตนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว
 2. เมื่อผู้ประกันตนได้มีการยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมแก่บุคคลอื่นแล้ว
 3. เมื่อบุตรของผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้ว
 4. และในกรณีที่ ผู้ประกันตนไม่มีการส่งเงินสมทบเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปทำให้สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน จึงทำให้ไม่สามารถรับสิทธิ์เงินอุดหนุนรัฐบาลเงินสงเคราะห์บุตรด้อีก

สำหรับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม จะมีการโอนเข้าบัญชีในทุก ๆ เดือน พร้อมใช้งานผ่านแอพธนาคารต่างๆ เช่น SCB แอพ โดยประมาณทุก ๆ สิ้นเดือน หรือหากเดือนไหนยังไม่มีเงินสนับสนุนจากรัฐบาล สามารถจะเข้าตรวจสอบที่เว็บไซต์ประกันสังคมได้ หรือจะติดต่อที่ เบอร์โทรสายด่วน 1506 หรือเบอร์โทรศัพท์ของประกันสังคมประจำจังหวัดที่ผู้ประกันตนพักอาศัยอยู่